Tăng cường chất lượng giáo viên để nâng cao hiệu quả giáo dục

Ngành giáo dục được coi là một trong những ngành trọng điểm quyết định tới sự tồn tại và phát triển đất nước. Chính vì thế chúng ta phải luôn vận động, luôn tìm ra cách đổi mới, nâng cao hiệu quả cho ngành này.

Đầu tiên, có bằng chứng định tính rằng giáo viên phải được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giảng dạy chuyên nghiệp, bằng chứng đa diện về thực hành giáo viên, học tập của học sinh, đóng góp chuyên môn và sự cộng tác của giáo viên. Một nghiên cứu gần đây đã xem xét các phương pháp tiếp cận thành công để đánh giá giáo viên và kết luận rằng có bảy tiêu chí cho một hệ thống đánh giá giáo viên hiệu quả.

Việc đánh giá giáo viên nên dựa trên các tiêu chuẩn giảng dạy chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Đánh giá nên bao gồm bằng chứng đa diện về thực hành giáo viên, học tập của học sinh và đóng góp chuyên môn. Người đánh giá nên am hiểu về hướng dẫn và được huấn luyện kỹ lưỡng trong hệ thống đánh giá. Đánh giá phải kèm theo phản hồi hữu ích và được kết nối với các cơ hội phát triển chuyên nghiệp. Hệ thống đánh giá nên có giá trị và khuyến khích sự cộng tác của giáo viên.

Giáo viên phải có năng lực thực sự

Giáo viên chuyên gia phải là một phần của quá trình hỗ trợ và đánh giá. Các ban giáo viên và quản trị viên cần giám sát quá trình đánh giá để đảm bảo thông tin hữu ích và chất lượng cao.

Thứ hai, chúng ta biết rằng việc bao gồm các hoạt động của học sinh có lợi cho sinh viên, nhưng kết quả là việc phân công giáo viên không công bằng một phần.

Việc đánh giá giáo viên là một chức năng của thành tích học sinh phản ánh các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của giáo viên, bởi vì học sinh phụ thuộc vào các yếu tố khác như bản thân học sinh, phụ huynh, các thành phần và tổ chức học đường. Phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục con cái của họ chọn trường tốt nhất, tạo sự khác biệt trong thành phần học sinh giữa các trường.

Sự so sánh giữa các giáo viên trong tình trạng kinh tế xã hội tương tự làm giảm vấn đề nhưng không giải quyết được. Một cách khác là đánh giá giáo viên là một hàm thay đổi trung bình trong thành tích học sinh. Biện pháp này có sự thay đổi cao giữa các nhóm thuần tập sinh viên và qua các bài kiểm tra ngay cả với cùng một giáo viên. Do đó, biện pháp này không ổn định và không đáng tin cậy.

Mặt khác, hiệu suất của học sinh được cải thiện khi các ưu đãi tài chính được liên kết với nó (ở đây, ở đây và ở đây). Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy giáo viên có thể nhận thức được hiệu quả của riêng mình. Kết quả là, một liên kết giữa đánh giá giáo viên và hiệu suất của học sinh có thể thu hút các cá nhân có nhiều tiềm năng trở thành giáo viên hiệu quả hơn. Kết quả là, việc bao gồm thành tích học sinh đánh giá giáo viên ủng hộ việc học của học sinh tại các chi phí của giáo viên mà phải đối mặt với các đầu vào bổ sung hạn chế phải đối mặt với sự công nhận ít hơn.

Ứng dụng thêm khoa học công nghệ hiện đại

Thứ ba, chúng ta biết rằng đánh giá giáo viên là một công cụ phụ thuộc vào đầu vào bổ sung. Để giáo viên có thể cải thiện thực hành của họ, họ phải sử dụng thông tin thu được từ đánh giá để xác định nhu cầu cụ thể cho nhóm của họ, xây dựng chiến lược và hành động.

Để điều này xảy ra, các giáo viên phải có thời gian để phân tích dữ liệu và dựa vào sự hỗ trợ cần thiết để đưa chiến lược của họ đến một thực hành giảng dạy được cải thiện. Việc cải thiện chất lượng cung cấp giáo dục là một quá trình đòi hỏi kiến thức liên tục.

Kết luận, đánh giá giáo viên là một công cụ để nâng cao chất lượng giáo dục mà phụ thuộc vào đầu vào bổ sung và lý tưởng nên xem xét các tiêu chuẩn giảng dạy chuyên nghiệp, bằng chứng nhiều mặt của thực hành giáo viên, học sinh học tập, đóng góp chuyên môn và hợp tác giáo viên. Chỉ trong trường hợp bạn tự hỏi, những gì bạn nghĩ về giáo viên của bạn có lẽ không quan trọng. Có thể bạn nghĩ rằng những giáo viên giỏi nhất của bạn là những giáo viên mang lại cho bạn điểm số cao nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Post Author: Công Hoan